Novembre 2020

LLEIS DE L'IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS I DE L'IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES
Ambdues lleis s'han publicat al B.O.E. del dia 16 d'octubre.

POSSIBILITAT D'INICIAR UN PROCEDIMENT SANCIONADOR AMB ANTERIORITAT A LA NOTIFICACIÓ DE L'ACORD DE LIQUIDACIÓ DE LA QUE DERIVA
El Tribunal Suprem ha resolt en Sentència de 23 de juliol una qüestió de la qual penjava un important nombre d'assumptes.

REGULACIÓ COMPTABLE I TRIBUTÀRIA DE LES OPERACIONS DE REESTRUCTURACIÓ DE DEUTE: CAPITALITZACIÓ DE PRÉSTECS
Les operacions de capitalització de préstecs, juntament amb altres operacions de reestructuració de deute es faran més freqüents en el futur immediat donada la situació de l'economia espanyola.

NOU IMPULS A LA LLEI DE LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL
El Consell de ministres celebrat el passat dimarts 13 d'octubre ha aprovat l'avantprojecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que recull un seguit d'iniciatives per combatre les pràctiques elusorias en l'àmbit tributari.

TRIBUTACIÓ DELS PREMIS COMPARTITS OBTINGUTS EN JOCS DE "LOTERIES I APOSTES DE L'ESTAT"
El cobrament del premi per una persona per al seu posterior repartiment als cotitulars del mateix constitueix una simple mediació de pagament, i qui fa l'aposta no està obligat a retenir amb ocasió del pagament del premi als titulars de les participacions.

AJUDES DEL PLA RENOVE 2020
Els ajuts públics del Pla Renove 2020 tributen en l'IRPF com a guany patrimonial.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES D'OCTUBRE DE 2020

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE NOVEMBRE DE 2020

Premi aquí per a accedir al document complet

ANEXE I: Disposicions autonòmiques