Pàgina
Menu
Contactar
Vosté està aquí:   Inici > Actualitat fiscal > Març 2020
es

Març 2020

SÓN ELS OCUPADORS QUI SUPORTEN LA CÀRREGA D'ACREDITAR DAVANT HISENDA LA VERACITAT DE LES DIETES PAGADES ALS SEUS TREBALLADORS
El contribuent no té més deure de complimentar la seva declaració aportant els certificats expedits per l'empresa.

CANVIS EN L'IVA DEL COMERÇ INTRACOMUNITARI
Espanya a través de Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer ha actualitzat la seva normativa de l'Impost sobre el Valor Afegit per a adaptar-la a la legislació europea que busca simplificar i harmonitzar el comerç de béns dins de la Unió Europea.

ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES PREVISTES EN EL REIAL DECRET-LLEI 3/2020, DE 4 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PEL QUE S'INCORPOREN A L'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL DIVERSES DIRECTIVES DE LA UNIÓ EUROPEA
A més de canvis en l'IVA, s'introdueixen canvis en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

CONSIDERACIÓ COM A ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES A DETERMINADES ENTITATS CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER
Per la Direcció General de Tributs s'aclareix quan una entitat constituïda a l'estranger té la consideració d'entitat en atribució de rendes a efectes de la normativa espanyola.

EL 30 D'ABRIL: DATA LÍMIT PER A LA LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DELS LLIBRES DE COMERÇ I DELS LLIBRES SOCIETARIS
Les societats mercantils tenen l'obligació de portar els llibres de comerç i societaris, exclusivament en suport electrònic i la seva legalització de forma telemàtica.

DIRECTRIUS GENERALS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER DE 2020
Mitjançant la Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de l'AEAT, s'han aprovat les directrius generals de el Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2020.

APROVATS ELS NOUS IMPOSTOS DIGITAL I FINANCER
El Consell de Ministres del dia 18 de febrer de 2020 ha aprovat els projectes de llei per a la creació de dos nous tributs: l'Impost sobre Determinats Serveis Digitals (IDSD), conegut com Taxa Google, i l'Impost sobre transaccions financeres, conegut com Taxa Tobin.

HISENDA DISPOSARÀ D'INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE LA TITULARITAT REAL DE LES EMPRESES
El passat 5 de febrer l'Agència Tributària informava que ha subscrit un conveni amb el Consell General del Notariat en virtut del qual l'Agència podrà accedir a la informació continguda a la base de dades de Titularitat Reial del Notariat.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT EL MES DE FEBRER DE 2020

CALENDARI FISCAL PER AL MES DE MARÇ DE 2020

Premi aquí per a accedir al document complet

ANEXE I: Disposicions autonòmiques

ANEXE II: REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Pàgina
Menu
Contactar

Contacti amb nosaltres

c/ Comte de Salvatierra 10, 3r 2ª
08006 Barcelona (España)
info @ assessoriadiagonal.com
Tel. 933 624 670

Aviso legal

Aviso legal

Cookies

Pàgina
Menu
Contactar

Powered by CMSimple

Login