Abril 2021

REIAL DECRET-LLEI 5/2021, DE 12 DE MARÇ, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
A més d'una bateria de mesures financeres i legals, s'amplia de 3 a 4 mesos el període per poder endarrerir el pagament de deutes tributaris sense interessos de demora.

EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ DEL GUANY PATRIMONIAL OBTINGUT PER LA VENDA DE L'ANTERIOR HABITATGE HABITUAL EN L'​​IRPF
L'exempció per reinversió del guany patrimonial obtingut per la venda de l'anterior habitatge habitual en l'IRPF es produeix si en el termini de dos anys el subjecte passiu el reinverteixi en un nou habitatge, encara que sigui en fase de construcció, sense que pugui condicionar l'aplicació d'aquesta exempció al lliurament material de l'habitatge construït.

NO TÉ INCIDÈNCIA EN L'AUTÒNOM QUE PERCEP LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19
El temps de percepció de la prestació extraordinària s'entén cotitzat, sense obligació de pagament ni de reduir els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en un futur.

RECUPERACIÓ DE L'IVA EN FACTURES IMPAGADES
Davant el possible increment en els pròxims mesos de la morositat convé recordar que hi ha un procediment específic per poder recuperar davant d'Hisenda l'IVA repercutit de les factures impagades.

CONSEQÜÈNCIES EN L'IRPF PER CONTRIBUENTS AFECTATS PER ERTO AL 2020
L'AEAT ha redactat un seguit de recomanacions i informació explicativa per a un col·lectiu específic, com és el dels prop de 3.500.000 contribuents que l'any passat van ser perceptors de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) per haver estat immersos en procediments de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

INFORMACIÓ PER PERCEPTORS DE L'INGRÉS MÍNIM VITAL AL 2020, DE CARA A LA CAMPANYA DE RENDA 2020
L'Agència Tributària aclareix que els perceptors de l'ingrés mínim vital (IMV) han de presentar declaració de l'IRPF, encara que aquest sigui una renda exempta i els casos en què s'ha d'incloure com a rendiment de la feina el IMV.

DISPOSICIONS PUBLICADES DURANT ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ DE 2021

CALENDARI FISCAL PER AL MES D'ABRIL DE 2021

Premi aquí per a accedir al document complet

ANNEX I: Disposicions autonòmiques